วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เชิญกรรมการประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. - 12.30 น.ที่อาคาร ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121
โทรศัพท์ :02-564-3090-91 ต่อ 77030
โทรสาร : 02-564-3092
E-mail : DDDCMeeting2014@gmail.com

ประชุมจักงานวันที่ 19 มิถุนายน 2557

ประชุมจักงานวันที่ 19 มิถุนายน 2557

ประชุมจัดงาน วันที่ 13 มิถุนายน 2557

ประชุมจัดงาน วันที่ 13 มิถุนายน 2557

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา และใบจองออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์

 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา


ใบจองบูชออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์

รายละเอียดงานสัมนาแพทย์แผนไทย

รายละเอียดงานสัมนาแพทย์แผนไทยวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เชิญกรรมการประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. - 12.30 น.ที่อาคาร ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121
โทรศัพท์ :02-564-3090-91 ต่อ 77030
โทรสาร : 02-564-3092
E-mail : DDDCMeeting2014@gmail.com