วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เชิญกรรมการประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. - 12.30 น.ที่อาคาร ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121
โทรศัพท์ :02-564-3090-91 ต่อ 77030
โทรสาร : 02-564-3092
E-mail : DDDCMeeting2014@gmail.com

ประชุมจักงานวันที่ 19 มิถุนายน 2557

ประชุมจักงานวันที่ 19 มิถุนายน 2557

ประชุมจัดงาน วันที่ 13 มิถุนายน 2557

ประชุมจัดงาน วันที่ 13 มิถุนายน 2557

ใบลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา และใบจองออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์

 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา


ใบจองบูชออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์

รายละเอียดงานสัมนาแพทย์แผนไทย

รายละเอียดงานสัมนาแพทย์แผนไทยวันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เชิญกรรมการประชุม

ขอเชิญคณะกรรมการชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล
ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
ในวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. - 12.30 น.ที่อาคาร ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( ศูนย์รังสิต )
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12121
โทรศัพท์ :02-564-3090-91 ต่อ 77030
โทรสาร : 02-564-3092
E-mail : DDDCMeeting2014@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ภาพกิจกรรมประชุมจัดงาน

05/06/57

ประชุมแพทย์แผนไทยทั่วประเทศครั้งที่ ๑

งานประชุมสัมมนาวิชาการ
มหกรรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยก้าวไกล ครั้งที่ ๑
------------------------------

หลักการและเหตุผล

              การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวไทยที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน บรรพบุรุษไทยผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ ได้ใช้ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดสร้างสรรค์ ปรุงแต่ง สรรหาสรรพคุณของสมุนไพรทั้งพืชและสัตว์ แร่ธาตุนานาชนิดที่เป็นสมบัติล้ำค่าของไทย ก่อให้เกิดเป็นตำรับยาไทยที่สุดยอดแห่งสมุนไพรเพื่อใช้ในการป้องกัน บำบัด รักษาโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิด ด้วยศาสตร์แห่งการแพทย์แผนไทยอันทรงคุณค่า ที่ผสมผสานทั้งกาย จิต วิญญาณ และสิ่งแวดล้อม โดยองค์รวมที่ลึกล้ำ ยากที่จะมีการแพทย์แผนใดมาเทียบเคียงได้   กอปรทั้งกระบวนการเสริมสร้างส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการวิถีทางแบบไทย ๆ ในการดำรงชีวิต ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ยาวนานอย่างมีคุณภาพ
              ปัจจุบัน ประชากรโลกกำลังหวนกลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เห็นคุณค่าของการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น นับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเป็นอันดับสองรองจากประเทศบราซิล การสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาจากสมุนไพรมีมากขึ้น จากประวัติการใช้ยาสมุนไพร ยาแผนไทยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม ประชาชนชาวไทยเองหันมาใช้การรักษาโรคตามแบบวิถีของแพทย์แผนไทยมากขึ้น ช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้มาก ซึ่งประเทศไทยควรจะได้เพิ่มศักยภาพของการแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาไทยและสมุนไพรได้ เพื่อการพึ่งตนเองทางด้านยาและสุขภาพของประชาชน
              เป็นที่ยอมรับในหมู่บุคลากรการแพทย์แผนไทยโดยทั่วไปว่า การแพทย์แผนไทยมีปัญหาและอุปสรรคมากมายในการพัฒนา เริ่มแต่การยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ตำรับยาแผนไทยที่มีหลากหลาย วัตถุดิบสมุนไพร กระบวนการ ขั้นตอนในการผลิตตำรับยาไทย การประยุกต์รูปแบบยาแผนไทยเพื่อสะดวกต่อการใช้ การเทียบเคียงขนาดของการให้ยาผู้ป่วย ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ยากต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
              เห็นควรดำเนินการให้มีการรวมของแพทย์แผนไทย นักวิชาการสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมระดมความคิดในการจัดทำ “ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล” เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค ในการนำไปสู่แนวทางในการร่วมกันพัฒนาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทยให้สู่การพึ่งตนเองของประเทศ และสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

๑.     เพื่ออนุรักษ์การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่คู่กับปวงชนชาวไทยไปชั่วนิรันดร์
๒.     เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจและตระหนักถึงศักยภาพ คุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของ
การแพทย์แผนไทยต่อสังคมไทย
๓.     เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการแพทย์แผนไทย และภูมิ
ปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔.     เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑.     ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒.     คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ราชบัณฑิตยสถาน
๓.     ชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล
๔.     มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
๕.     สมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

แผนการดำเนินงาน

๑.     ประชุมสัมมนาแพทย์แผนไทย นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยค้นคว้าและพัฒนายา และบุคลากรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย ศักยภาพของสมุนไพรไทย และการวิจัยค้นคว้าและ
พัฒนายาของประเทศ
๒.     ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมทั้งระดมความคิดในการ
จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทยสู่สากล จากการประชุมแบ่งกลุ่มย่อย
๓.     นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อที่ประชุม พร้อมทั้งการอภิปรายเพิ่มเติมความคิดเห็นจากที่
ประชุมใหญ่
๔.     คณะกรรมการชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล จัดทำสรุปข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อจัดทำ
“ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล”
๕.     นำเสนอยกร่าง “ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย
สู่สากล” ให้แก่แพทย์แผนไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้ศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๖.     ดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
๗.     จัดนิทรรศการการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานที่ดำเนินงาน

              ห้องประชุม ๒๓๑ อาคารบรรยายรวม ๔ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.     แพทย์แผนไทยทั่วประเทศ                                       ๗๐๐  คน
๒.     แพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง      ๑๐๐  คน
๓.     ประชาชนที่ใช้บริการการแพทย์แผนไทย                     ๑๐๐  คน
๔.     ประชาชนทั่วไปผู้สนใจ                                               ๑๐๐  คน
รวมทั้งสิ้น                           ๑,๐๐๐  คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย มีแนวทางที่ชัดเจนในการได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่ไทยไปชั่วนิรันดร์
.  คนไทยได้เข้าใจและตระหนักถึงศักยภาพ คุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของการแพทย์แผนไทยต่อสังคมไทย
๓.  การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔.  ได้รับยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทยสู่สากลรายชื่อผู้บริหารชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล

รายชื่อผู้บริหารชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล

1.    นพท.ภูมิพัฒน์              เวชพฤกษ์ษ        ประธาน

2.    น.ต.ดร.เฉลิม               วงษ์ศิริ                 รองประธาน ( นายทะเบียน )

3.    พ.อ.ชินรัตน์                 รัตนกิจเกษม        รองประธาน ( ฝ่ายกิจกรรม )

4.    รศ.ภญ.ดร.ปลื้มจิตต์    โรจนพันธุ์            เลขาธิการ

5.     อ.ไพบูลย์                    เจริญพรเวช         ฝ่ายเหรัญญิก

6.     อ.ศิริมงคล                  ตอบงาม              ฝ่ายประชาสัมพันธ์

7.     อ.เกรียงศักดิ์               ศิรินวลเสถียร       ฝ่ายปฏิคม

8.     อ.ธนิศร                       พิณทอง               ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

9.     อ.โกมล                       ชะเอม                 ผู้ช่วยนายทะเบียน

10.   อ.สมประสงค์             บรรเทา                 ผู้ช่วยนายทะเบียน

11.   อ.พรสวัสดิ์                 บุญประชารัตน์      ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

12.   อ.องอาจ                    สินสมบูรณ์           ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

13.   อ.ภก.คมสัน                ธีรานุรักษ์             ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

14.   อ.ปณิตา                     ถนอมวงษ์            ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

15.   อ.ห้าหมีน                    หวังสบู                 ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

16.   อ.ภารดี                       ถนอมใจ               ผู้ช่วยเลขาธิการ

17.   อ.ดลฤทัย                   ศรีทองงาม            ผู้ช่วยปฏิคม

18.   นางรัชนี                      ราษฎร์เจริญสุข     ผู้ช่วยปฏิคม

19.   อ.อำนวย                    ควรพินิจ                ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

รายชื่อที่ปรึกษาชมรม ฯ

1.     ส.ส.ประนอม               โพธิคำ

2.     ส.ส.นิยม                     วรปัญญา

3.     อ.นิตยา                       ลักษณวิศิษฐ

4.     รศ.ดร.อรุณพร             อิฐรัตน์

5.     อ.ประเสริฐ                   สังขกุล

6.     อ.สุวัฒน์                      ตั้งจิตรเจริญ

7.     อ.ประสาท                   สวัสดิอำไพลักษณ์

8.     พ.ต.ท.ทรงชัย              ทำดี

9.     อ.ชาญศักดิ์                  แสงซื่อ

10.   อ.สมจิตร                      สุรเทวมิตร

11.   อ.สมหวัง                      นรสิงห์

12.   ศ.ดร.เกรียงศักดิ์            เจริญวงศ์ศักดิ์

13.   อ.จตุพร                         พนัสโณทัย

14.   ดร.อัจฉรา                      แก้วน้อย

15.   อ.ปรีดา                          ตั้งตรงจิตร

16.   อ.จันทร์                          ชลิตานันท์

17.   รศ.ดร.ปิยบุตร                 วานิชพงษ์พันธ์

18.   อ.ภัทร                             เทียนชัย

19.   อ.นุวรรต                          ลีลาภตะ

20.   ดร.เสรี                             ชิโนดม

21.   อ.กษิด์เดช                       ทาบุญมา

22.   อ.ประสิทธิ์                        ยูโซะ

23.   อ.ปิ่นแก้ว                          ตันนวล      

วัตถุประสงค์ชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล

ชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล
……………………………………

หลักการและเหตุผล

      ประเทศไทย เป็นประเทศที่โชคดีตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากประเทศหนึ่งในโลก เป็นที่สองรองจากประเทศบราซิล มีสมุนไพรไทยเป็นสมบัติล้ำค่า บรรพบุรุษไทยได้รังสรรค์ภูมิปัญญาไทยสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของการแพทย์แผนไทย ตำรายาแผนไทย ยาสมุนไพร ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าใช้คู่กับวิถีชีวิตไทยมาช้านาน
       ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยมากขึ้น ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บในรูปแบบองค์รวม ที่เป็นการผสมผสาน ทั้งกาย จิต วิญญาณ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดเด่นของการแพทย์แผนไทย และเน้นให้ประชาชนหันมาพึ่งตนเองโดยใช้ยาสมุนไพรที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ เป็นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งการใช้ยาจากต่างประเทศ กอปรกับประชากรโลกกำลังหวนกลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เห็นคุณค่าของการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น
       นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้มีการรวบรวมความรู้การแพทย์แผนไทยที่มีอยู่หลากหลาย กระจัดกระจายให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ขจัดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ร่วมมือกันอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพของการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย ให้สามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านยา พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และเพื่อการส่งออกสู่สากล เผยแพร่ไปทั่วโลก ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง เมืองแห่งสุขภาพโลกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญ และความมั่นคงของประเทศ

วัตถุประสงค์

       ๑. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย แก่ประชาชนทั่วไป
       ๒. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้แพทย์แผนไทยทุกภาคส่วน เผยแพร่สู่สาธารณชน
       ๓. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาแพทย์แผนไทย
       ๔. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
       ๕. เพื่อสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่สากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน


 เป้าหมายในการดำเนินงานเบื้องต้นของชมรม

       ๑. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความพร้อมในการร่วมพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนไทย และสมุนไพรไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ ซึ่งมีโรงงานผลิตยาได้มาตรฐานสากล ให้เป็นโรงงานกลางผลิตยาสมุนไพรไว้ให้แพทย์แผนไทยได้ใช้ร่วมกับการนวด อาทิ มหาวิทยาลัยบางมด ฯลฯ
       ๒. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความพร้อมในการช่วยทดสอบคุณสมบัติ วิเคราะห์สาร และกลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อาทิ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ฯลฯ
       ๓. ให้คำปรึกษาแนะนำในการตั้งโรงงานผลิตยามาตรฐาน GMP และขึ้นทะเบียนยา (อย.)
       ๔. อบรมให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพร ยาตำรับแผนไทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกฯ
       ๕. จัดทำวารสารความรู้เรื่องยาแผนไทยและสมุนไพรให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตอบปัญหาต่าง ๆ
       ๖. จัดสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
       ๗. เปิดรับสมัครสมาชิก
       ๘. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       ๑. ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ทำให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการแพทย์แผนไทย ต่อวิถีชีวิตของชาวไทย
     ๒. องค์ความรู้แพทย์แผนไทยทุกภาคส่วน ได้รับการรวบรวมอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
       ๓. การแพทย์แผนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดศูนย์รวมเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
       ๔. การแพทย์แผนไทย ได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมให้อยู่คู่กับประเทศชาติสืบไป
      ๕. การแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาตำรับแผนไทย ยาสมุนไพร ได้รับการวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และประสิทธิภาพสู่สากล
       ๖. ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านยา พร้อมพัฒนาสู่สากลช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญ และความมั่นคงของประเทศชาติสืบไปวันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสมาชิกแพทย์แผนไทยและท่านที่สนใจการพัฒนาแพทย์แผนไทย