วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค์ชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล

ชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล
……………………………………

หลักการและเหตุผล

      ประเทศไทย เป็นประเทศที่โชคดีตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากประเทศหนึ่งในโลก เป็นที่สองรองจากประเทศบราซิล มีสมุนไพรไทยเป็นสมบัติล้ำค่า บรรพบุรุษไทยได้รังสรรค์ภูมิปัญญาไทยสู่ความเป็นเอกลักษณ์ของการแพทย์แผนไทย ตำรายาแผนไทย ยาสมุนไพร ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าใช้คู่กับวิถีชีวิตไทยมาช้านาน
       ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยมากขึ้น ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว การรักษาโรคภัยไข้เจ็บในรูปแบบองค์รวม ที่เป็นการผสมผสาน ทั้งกาย จิต วิญญาณ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นจุดเด่นของการแพทย์แผนไทย และเน้นให้ประชาชนหันมาพึ่งตนเองโดยใช้ยาสมุนไพรที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ เป็นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเอง และลดการพึ่งการใช้ยาจากต่างประเทศ กอปรกับประชากรโลกกำลังหวนกลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เห็นคุณค่าของการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น
       นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้มีการรวบรวมความรู้การแพทย์แผนไทยที่มีอยู่หลากหลาย กระจัดกระจายให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ขจัดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ร่วมมือกันอนุรักษ์ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพของการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย ให้สามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านยา พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และเพื่อการส่งออกสู่สากล เผยแพร่ไปทั่วโลก ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง เมืองแห่งสุขภาพโลกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญ และความมั่นคงของประเทศ

วัตถุประสงค์

       ๑. เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย แก่ประชาชนทั่วไป
       ๒. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้แพทย์แผนไทยทุกภาคส่วน เผยแพร่สู่สาธารณชน
       ๓. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาแพทย์แผนไทย
       ๔. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมการแพทย์แผนไทย
       ๕. เพื่อสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่สากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญ และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน


 เป้าหมายในการดำเนินงานเบื้องต้นของชมรม

       ๑. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความพร้อมในการร่วมพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนไทย และสมุนไพรไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ ซึ่งมีโรงงานผลิตยาได้มาตรฐานสากล ให้เป็นโรงงานกลางผลิตยาสมุนไพรไว้ให้แพทย์แผนไทยได้ใช้ร่วมกับการนวด อาทิ มหาวิทยาลัยบางมด ฯลฯ
       ๒. ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความพร้อมในการช่วยทดสอบคุณสมบัติ วิเคราะห์สาร และกลไกการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ อาทิ ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ฯลฯ
       ๓. ให้คำปรึกษาแนะนำในการตั้งโรงงานผลิตยามาตรฐาน GMP และขึ้นทะเบียนยา (อย.)
       ๔. อบรมให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพร ยาตำรับแผนไทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกฯ
       ๕. จัดทำวารสารความรู้เรื่องยาแผนไทยและสมุนไพรให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตอบปัญหาต่าง ๆ
       ๖. จัดสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
       ๗. เปิดรับสมัครสมาชิก
       ๘. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

       ๑. ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย ทำให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการแพทย์แผนไทย ต่อวิถีชีวิตของชาวไทย
     ๒. องค์ความรู้แพทย์แผนไทยทุกภาคส่วน ได้รับการรวบรวมอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่สู่สาธารณชน
       ๓. การแพทย์แผนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดศูนย์รวมเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
       ๔. การแพทย์แผนไทย ได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมให้อยู่คู่กับประเทศชาติสืบไป
      ๕. การแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาตำรับแผนไทย ยาสมุนไพร ได้รับการวิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า และพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และประสิทธิภาพสู่สากล
       ๖. ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านยา พร้อมพัฒนาสู่สากลช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความเจริญ และความมั่นคงของประเทศชาติสืบไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น