วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมแพทย์แผนไทยทั่วประเทศครั้งที่ ๑

งานประชุมสัมมนาวิชาการ
มหกรรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยก้าวไกล ครั้งที่ ๑
------------------------------

หลักการและเหตุผล

              การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวไทยที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านาน บรรพบุรุษไทยผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติ ได้ใช้ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดสร้างสรรค์ ปรุงแต่ง สรรหาสรรพคุณของสมุนไพรทั้งพืชและสัตว์ แร่ธาตุนานาชนิดที่เป็นสมบัติล้ำค่าของไทย ก่อให้เกิดเป็นตำรับยาไทยที่สุดยอดแห่งสมุนไพรเพื่อใช้ในการป้องกัน บำบัด รักษาโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิด ด้วยศาสตร์แห่งการแพทย์แผนไทยอันทรงคุณค่า ที่ผสมผสานทั้งกาย จิต วิญญาณ และสิ่งแวดล้อม โดยองค์รวมที่ลึกล้ำ ยากที่จะมีการแพทย์แผนใดมาเทียบเคียงได้   กอปรทั้งกระบวนการเสริมสร้างส่งเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการวิถีทางแบบไทย ๆ ในการดำรงชีวิต ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ยาวนานอย่างมีคุณภาพ
              ปัจจุบัน ประชากรโลกกำลังหวนกลับมาสู่ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น เห็นคุณค่าของการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น นับเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเป็นอันดับสองรองจากประเทศบราซิล การสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าและพัฒนายาจากสมุนไพรมีมากขึ้น จากประวัติการใช้ยาสมุนไพร ยาแผนไทยมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม ประชาชนชาวไทยเองหันมาใช้การรักษาโรคตามแบบวิถีของแพทย์แผนไทยมากขึ้น ช่วยลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้มาก ซึ่งประเทศไทยควรจะได้เพิ่มศักยภาพของการแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาไทยและสมุนไพรได้ เพื่อการพึ่งตนเองทางด้านยาและสุขภาพของประชาชน
              เป็นที่ยอมรับในหมู่บุคลากรการแพทย์แผนไทยโดยทั่วไปว่า การแพทย์แผนไทยมีปัญหาและอุปสรรคมากมายในการพัฒนา เริ่มแต่การยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ตำรับยาแผนไทยที่มีหลากหลาย วัตถุดิบสมุนไพร กระบวนการ ขั้นตอนในการผลิตตำรับยาไทย การประยุกต์รูปแบบยาแผนไทยเพื่อสะดวกต่อการใช้ การเทียบเคียงขนาดของการให้ยาผู้ป่วย ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ยากต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
              เห็นควรดำเนินการให้มีการรวมของแพทย์แผนไทย นักวิชาการสายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมระดมความคิดในการจัดทำ “ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล” เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค ในการนำไปสู่แนวทางในการร่วมกันพัฒนาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทยให้สู่การพึ่งตนเองของประเทศ และสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

๑.     เพื่ออนุรักษ์การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่คู่กับปวงชนชาวไทยไปชั่วนิรันดร์
๒.     เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจและตระหนักถึงศักยภาพ คุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของ
การแพทย์แผนไทยต่อสังคมไทย
๓.     เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการแพทย์แผนไทย และภูมิ
ปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔.     เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลสู่สากล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑.     ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒.     คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ราชบัณฑิตยสถาน
๓.     ชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล
๔.     มูลนิธิสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา
๕.     สมาคมนักประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

แผนการดำเนินงาน

๑.     ประชุมสัมมนาแพทย์แผนไทย นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยค้นคว้าและพัฒนายา และบุคลากรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย ศักยภาพของสมุนไพรไทย และการวิจัยค้นคว้าและ
พัฒนายาของประเทศ
๒.     ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ พร้อมทั้งระดมความคิดในการ
จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทยสู่สากล จากการประชุมแบ่งกลุ่มย่อย
๓.     นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อที่ประชุม พร้อมทั้งการอภิปรายเพิ่มเติมความคิดเห็นจากที่
ประชุมใหญ่
๔.     คณะกรรมการชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล จัดทำสรุปข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อจัดทำ
“ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยสู่สากล”
๕.     นำเสนอยกร่าง “ยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย
สู่สากล” ให้แก่แพทย์แผนไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้ศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๖.     ดำเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
๗.     จัดนิทรรศการการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

สถานที่ดำเนินงาน

              ห้องประชุม ๒๓๑ อาคารบรรยายรวม ๔ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.     แพทย์แผนไทยทั่วประเทศ                                       ๗๐๐  คน
๒.     แพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง      ๑๐๐  คน
๓.     ประชาชนที่ใช้บริการการแพทย์แผนไทย                     ๑๐๐  คน
๔.     ประชาชนทั่วไปผู้สนใจ                                               ๑๐๐  คน
รวมทั้งสิ้น                           ๑,๐๐๐  คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.  การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย มีแนวทางที่ชัดเจนในการได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่ไทยไปชั่วนิรันดร์
.  คนไทยได้เข้าใจและตระหนักถึงศักยภาพ คุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของการแพทย์แผนไทยต่อสังคมไทย
๓.  การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔.  ได้รับยุทธศาสตร์พัฒนาขีดความสามารถการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทยสู่สากลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น