วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รายชื่อผู้บริหารชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล

รายชื่อผู้บริหารชมรมแพทย์แผนไทยพัฒนาสู่สากล

1.    นพท.ภูมิพัฒน์              เวชพฤกษ์ษ        ประธาน

2.    น.ต.ดร.เฉลิม               วงษ์ศิริ                 รองประธาน ( นายทะเบียน )

3.    พ.อ.ชินรัตน์                 รัตนกิจเกษม        รองประธาน ( ฝ่ายกิจกรรม )

4.    รศ.ภญ.ดร.ปลื้มจิตต์    โรจนพันธุ์            เลขาธิการ

5.     อ.ไพบูลย์                    เจริญพรเวช         ฝ่ายเหรัญญิก

6.     อ.ศิริมงคล                  ตอบงาม              ฝ่ายประชาสัมพันธ์

7.     อ.เกรียงศักดิ์               ศิรินวลเสถียร       ฝ่ายปฏิคม

8.     อ.ธนิศร                       พิณทอง               ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

9.     อ.โกมล                       ชะเอม                 ผู้ช่วยนายทะเบียน

10.   อ.สมประสงค์             บรรเทา                 ผู้ช่วยนายทะเบียน

11.   อ.พรสวัสดิ์                 บุญประชารัตน์      ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

12.   อ.องอาจ                    สินสมบูรณ์           ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

13.   อ.ภก.คมสัน                ธีรานุรักษ์             ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

14.   อ.ปณิตา                     ถนอมวงษ์            ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

15.   อ.ห้าหมีน                    หวังสบู                 ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

16.   อ.ภารดี                       ถนอมใจ               ผู้ช่วยเลขาธิการ

17.   อ.ดลฤทัย                   ศรีทองงาม            ผู้ช่วยปฏิคม

18.   นางรัชนี                      ราษฎร์เจริญสุข     ผู้ช่วยปฏิคม

19.   อ.อำนวย                    ควรพินิจ                ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

รายชื่อที่ปรึกษาชมรม ฯ

1.     ส.ส.ประนอม               โพธิคำ

2.     ส.ส.นิยม                     วรปัญญา

3.     อ.นิตยา                       ลักษณวิศิษฐ

4.     รศ.ดร.อรุณพร             อิฐรัตน์

5.     อ.ประเสริฐ                   สังขกุล

6.     อ.สุวัฒน์                      ตั้งจิตรเจริญ

7.     อ.ประสาท                   สวัสดิอำไพลักษณ์

8.     พ.ต.ท.ทรงชัย              ทำดี

9.     อ.ชาญศักดิ์                  แสงซื่อ

10.   อ.สมจิตร                      สุรเทวมิตร

11.   อ.สมหวัง                      นรสิงห์

12.   ศ.ดร.เกรียงศักดิ์            เจริญวงศ์ศักดิ์

13.   อ.จตุพร                         พนัสโณทัย

14.   ดร.อัจฉรา                      แก้วน้อย

15.   อ.ปรีดา                          ตั้งตรงจิตร

16.   อ.จันทร์                          ชลิตานันท์

17.   รศ.ดร.ปิยบุตร                 วานิชพงษ์พันธ์

18.   อ.ภัทร                             เทียนชัย

19.   อ.นุวรรต                          ลีลาภตะ

20.   ดร.เสรี                             ชิโนดม

21.   อ.กษิด์เดช                       ทาบุญมา

22.   อ.ประสิทธิ์                        ยูโซะ

23.   อ.ปิ่นแก้ว                          ตันนวล      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น